Algemene Voorwaarden Tuinmanieren

ALGEMEEN

Artikel 1

Deze standaard leveringsvoorwaarden worden geacht deel uit te maken van iedere overeenkomst die Tuinmanieren bv met een afnemer sluit. In onderling overleg kunnen de bepalingen vooraf schriftelijk gewijzigd of aangevuld worden.
Tuinmanieren bv, de bv die de overeenkomst aangaat, wordt verder genoemd ‘de leverancier’. Degene die met het lid de overeenkomst tot het leveren aangaat, ook wel de klant, wordt verder genoemd ‘de afnemer’.

KWALITEIT

Artikel 2

De leverancier verplicht zich tot het leveren van goed werk in overeenstemming met de geldende professionele normen en in overeenstemming met de opdracht en de toelichting daarop. Als het werk uit een tekst bestaat, zal deze in goed Nederlands en in de voorkeurspelling geschreven zijn, tenzij vooraf een andere spelling wordt overeengekomen.

GEHEIMHOUDING

Artikel 3

De leverancier verplicht zich tot geheimhouding van die gegevens van de afnemer die hij in het kader van de opdracht heeft gekregen, waarvan hij weet of kan aannemen dat ze vertrouwelijk zijn. Deze geheimhouding strekt zich ook uit tot na de beëindiging van de opdracht.

Artikel 3 a

Afnemer houdt zich aan de afspraken aangaande publiekelijk, dan wel intern gebruik van geleverde producten. Dit in verband met af te dragen rechten van gebruikt materiaal. Indien afnemer zich niet houdt aan afspraken in deze, zal verantwoordelijkheid voor boetes bij afnemer liggen.

OPDRACHT EN OPDRACHTBEVESTIGING

Artikel 4

Een opdracht kan mondeling, telefonisch, schriftelijk of op een andere wijze worden gegeven. Bij mondelinge, telefonische en andere kort geformuleerde opdrachten zijn dezelfde voorwaarden van toepassing als bij de soortgelijke voorlaatste opdracht, tenzij iets anders wordt overeengekomen.
Indien er geen sprake is van een vergelijkbare voorgaande opdracht, dan gelden deze algemene leveringsvoorwaarden en de condities waarop de leverancier gebruikelijk levert.

Artikel 5

Bij het verstrekken van de opdracht wordt deze kort omschreven en worden afspraken gemaakt over:

 • het doel van de opdracht, het gebruiksdoel van de bijdrage of dienst, de vorm van de publicatie, de eisen van de afnemer en de omvang van het werk in een briefing;
 • de mate waarin de medewerking van de afnemer vereist is, c.q. wat zijn inbreng is;
 • de materialen of gegevens die de afnemer aanlevert en binnen welke termijn;
 • de persoon of autoriteit die de bijdrage of dienst goedkeurt, en binnen welke tijd de goedkeuring wordt verleend;
 • (bij interviews:) de nakoming van de afspraken met geïnterviewde(n) en het toezicht op de nakoming daarvan;
 • wie de opdrachtgever is, voor wiens rekening het werk wordt uitgevoerd en wie tekeningsbevoegd is;
 • de wijze waarop de tekst of dienst wordt aangeleverd (papier, digitaal, koerier, etc.);
 • de uiterste aanlevertermijnen, de tijd voor de standaardherziening van de definitieve tekst, script, film of andere dienst;
 • het geldende honorarium.
 • Tevens worden eventuele bijkomende werkzaamheden kort vermeld.
 • Het stappenplan wordt gehanteerd als planning.
 • Na iedere stap geeft opdrachtgever akkoord, alvorens leverancier naar de volgende productiestap overgaat. Dit akkoord is bindend.
 • Aanpassingen, correcties, toevoegingen en dergelijke, aan een reeds akkoord bevonden stap is mogelijk tegen meerprijs.

Artikel 6

Bijdragen of diensten die op grond van een opdracht zijn geleverd worden geacht te zijn geaccepteerd als niet binnen 4 dagen tegenbericht is ontvangen..

CONCEPTTEKST EN EENMALIGE HERZIENING

Artikel 7

Een herziening van het geleverde product, film, kan eenmalig worden uitgevoerd, tenzij vooraf anders overeengekomen. Een ingrijpende herziening, meerdere herzieningen of wijzigingen van de oorspronkelijke opdracht zijn niet in de overeengekomen prijs inbegrepen en zullen apart in rekening worden gebracht tenzij hierover vooraf andere afspraken zijn gemaakt.

TUSSENTIJDSE WIJZIGING VAN DE OPDRACHT

Artikel 8

Wanneer een opdracht na het verstrekken van de opdrachtbevestiging gewijzigd wordt, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal op verzoek een aparte afspraak over de honorering gemaakt worden. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, met dien verstande dat extra uren en extra werkzaamheden tegen het afgesproken tarief betaald moeten worden.

OFFERTE EN OFFERTEKOSTEN

Artikel 9

In offertes worden de in artikel 5 genoemde punten zo veel mogelijk opgenomen.

Artikel 10

Aan het doen van een beknopt voorstel en aan een oriënterend gesprek zijn geen kosten verbonden.
Indien het om een uitgewerkt voorstel gaat, dat min of meer een werkplan bevat, indien voor het maken van een offerte veel rekenwerk verricht moet worden of indien de offerte anderszins meer dan twee uur werk vraagt, kunnen aan de werkzaamheden kosten verbonden worden.

Indien een oriënterend gesprek overgaat in een werkbespreking dan kunnen er kosten in rekening worden gebracht. Die overgang dient gemeld te worden. Stelt de afnemer prijs op een verslag van het gesprek, met eventuele voorstellen voor een vervolgbespreking, dan geldt het overeengekomen of gebruikelijke uurtarief.

Artikel 11

De ideeën en de toelichting daarop, die in de offerte of het voorstel voor een bijdrage zijn vervat blijven eigendom van de leverancier. Ongeoorloofd gebruik ervan betekent een schadeplichtige inbreuk op grond van artikel 162, zesde boek van het NBW. Voor zover een idee bovendien auteursrechtelijk beschermd is zal bij inbreuk op dit auteursrecht een extra schadevergoeding worden gevorderd.
De kosten voor het gebruik van de uitgezonderde ideeën bedragen 50% van de waarde van de eventuele opdracht volgens het tarief van de leverancier.

Artikel 12

Elke offerte is vrijblijvend en geldt voor 5 werkdagen. Ook een offerte die in competitie wordt uitgebracht is vrijblijvend. Hij geldt tot een beslissing in de competitie wordt genomen, maar niet langer dan twee maanden.

KOSTENSOORTEN

Artikel 13

In de offerte, de opdrachtbevestiging en de factuur wordt onderscheid gemaakt tussen portretrechtkosten, honorariumkosten, reiskosten, verteringskosten, directe bureaukosten, kilometervergoedingen en andere materiële kosten en kosten van derden.

LEVERING EN EERSTE GEBRUIKSRECHT

Artikel 14

Zolang de opdracht niet tot tevredenheid is afgewikkeld en/of nog niet geheel is betaald, blijven alle rechten bij de leverancier.

Artikel 15

Indien als gevolg van gewijzigde omstandigheden bij de afnemer de opdracht wordt gewijzigd, uitgesteld of ingetrokken, dan is de leverancier niet verplicht producten die nog niet gereed zijn te leveren. Hij heeft echter wel recht op betaling voor de verrichte arbeid en op een schadevergoeding voor het niet uitgevoerde deel van de opdracht.

VRIJWARING

Artikel 16

De afnemer aanvaardt de aansprakelijkheid die voortvloeit uit de geleverde bijdragen en diensten. Hij vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid op grond van de huidige of toekomstige wetgeving voor onjuistheden of onzorgvuldigheden, tenzij er sprake is van opzet, grove schuld of ernstige nalatigheid van de kant van de leverancier.
De afnemer vrijwaart de leverancier tegen iedere aansprakelijkheid als gevolg van weglatingen, toevoegingen of andere niet-goedgekeurde wijzigingen in het geleverde materiaal. Hij vrijwaart de leverancier ook tegen aansprakelijkheid als gevolg van oneigenlijk gebruik van producten waar het auteursrechten aan derden betreft, zoals muziek, muziekstukken, audio, foto of andersoortig beeldmateriaal.

AUTEURSRECHTEN

Artikel 17

De leverancier behoudt het recht zijn bijdrage elders te verkopen, voor zover hij daarmee de oorspronkelijke opdrachtgever geen directe concurrentie aandoet. Tenzij anders overeen wordt gekomen.

Artikel 18

Indien de afnemer de bijdrage opnieuw gebruikt in dezelfde of vergelijkbare vorm bedraagt de vergoeding, ongeacht het gebruiksdoel, in beginsel honderd procent van het oorspronkelijke honorarium.
Indien de leverancier extra werkzaamheden moet verrichten of extra kosten moet maken, komen de kosten daarvan bovenop het genoemde honorarium.

Artikel 18A

Elk gebruik van een bijdrage dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht. Bij inbreuk komt de leverancier een vergoeding toe van tenminste drie maal het overeengekomen honorarium.
Onder ‘gebruik dat niet is overeengekomen’ wordt niet alleen verstaan hergebruik zonder toestemming, maar ook verminking en/of aantasting van de bijdrage.

Artikel 19

Bij auteursrechtelijk beschermde werken is naamsvermelding verplicht, tenzij daar in de uitvoering overwegende bezwaren tegen bestaan. Deze bezwaren moeten bij het verlenen van de opdracht ter kennis van de leverancier worden gebracht en door hem worden aanvaard. Het feit dat naamsvermelding in een bepaalde omstandigheid ongebruikelijk is, is geen overwegend bezwaar.
De leverancier kan eisen dat zijn naam niet wordt vermeld of dat gebruik wordt gemaakt van een pseudoniem.
Bij overtreding van het bepaalde in dit artikel is de afnemer een extra vergoeding van ten minste honderd % van het overeengekomen honorarium verschuldigd.

Artikel 19A

Op producties is het portretrecht van leverancier van toepassing. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming is het afnemer niet toegestaan het portret van Jurgen Smit op welke manier dan ook te gebruiken.

Artikel 20

Bij ingrijpende wijziging van de geleverde bijdrage die niet de goedkeuring van de producent krijgt, kan de leverancier op grond van de Auteurswet het gebruik van zijn bijdrage verbieden. In dat geval is de afnemer verplicht tot het betalen van het tot dan verrichte werk. Indien deze situatie leidt tot het tussentijds beëindigen van de overeenkomst, is de afnemer verplicht tot een schadevergoeding voor het nog niet uitgevoerde deel van de opdracht.

Artikel 21

De bepalingen van artikel 16 tot en met 20 hebben ook betrekking op producten die de leverancier van derden betrekt. De leverancier garandeert daarbij de afnemer dat hij gerechtigd is tot bovengenoemd gebruik.

Artikel 22

De in de voorgaande artikelen genoemde bedragen en percentages laten onverlet het recht van de leverancier om – in geval van een inbreuk op het auteursrecht – de werkelijk geleden materiële en immateriële schade te vorderen.
Een vordering tot schadevergoeding laat onverlet het recht al dan niet op de Auteurswet gebaseerde acties te ondernemen, zoals beslaglegging of rectificatie.

Artikel 23

Voor ideeën en tips van de leverancier die door de opdrachtgever worden gebruikt voor de realisatie van een product, dient de opdrachtgever de leverancier een redelijke vergoeding te betalen. Uitgangspunt voor het vaststellen van de vergoeding is de gebruikswaarde van het als gevolg van het idee of de tip gerealiseerde product.

BETALING

Artikel 24

Betalingsverplichting geldt vanaf het moment van levering. De betalingsverplichting geldt ook bij niet-gebruik van de geleverde prestatie.

Artikel 25

De betalingstermijn is 14 dagen na levering. Indien de leverancier wenst te factureren dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te gebeuren. Het factuurbedrag wordt verhoogd met 2% kredietbeperkingstoeslag als de betaling niet binnen 14 dagen is gedaan. Bij betalingen langer dan twee maanden na de factuurdatum is de wettelijke rente over het hele factuurbedrag inclusief toeslagen verschuldigd vanaf de datum die twee maanden na de factuurdatum ligt, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling nodig is. Na het verstrijken van de betalingstermijn staat het de leverancier vrij om zonder nadere ingebrekestelling derden te belasten met incassomaatregelen. Bij omvangrijke opdrachten is eenmaal per maand betaling verschuldigd naar rato van het geleverde of verrichte werk.

Artikel 26

Alle met de incasso van gefactureerde bedragen gemoeide kosten (met inbegrip van de buitengerechtelijke incassokosten) komen ten laste van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen minimaal 15% van de hoofdsom met een minimum van 50,- euro, alles exclusief omzetbelasting.

GESCHILLEN

Artikel 27

Het Nederlandse recht is van toepassing. Bij geschillen zal eerst gepoogd worden een minnelijke schikking te bereiken. Indien dit niet tot een bevredigende oplossing leidt, is de rechter in het gebied van de leverancier of zijn gemachtigde de aangewezen geschillenrechter

Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Utrecht onder nr. 64234320

KvKnummer: 64234320

Amsterdam, 2018

Tuinmanieren BV
J. Smit
Drs. C.I. Meyer